PARTYDJS:
- Kontrakt tilsendt
- Oppmøte garanti
- Erfaren og profesjonell DJ
- Høy partyfaktor
- Høy stemning på dansegulvet
- Stort utvalg av musikk
BOOKING TLF: +47 95 76 76 46 

Bestillingsvilkår

Bestillingsprosessen

UFORPLIKTENDE TILBUD
Da du ringte, fylte ut kontaktskjema eller sendte oss en e-post så fikk du tilsendt ett skriftlig tilbud fra oss. Dette tilbudet er uforpliktende og et tilbud som er gyldig ihht tidsfristen i tilbudet. Etter at tidsfristen har gått ut så kan vi ikke garantere leveransen til oppgitt pris i tilbudet. Derfor er det viktig at du så raskt som mulig bekrefter om du ønsker å bestille ut ifra det du fikk tilbud på og innen fristen går ut.

BESTILLING OG AKSEPT AV TILBUD
Bestilling og aksept fra kunde foreligger når det kommuniseres i e-post til oss at det foretas en bestilling. Bestilling kan være alle ord eller handlinger som: «jeg bestiller», «jeg går for dette», «jeg bekrefter», «jeg vil ha», vi kjører på», «vi går for dette», «send oss kontrakt», eller hvis kunden sender oss privatadresse for bestilling osv. Det er da foretatt en bestilling hos oss.

Alle kunder forplikter seg til å sette seg inn i våre øvrige vilkår før bestilling foretas.
Standard vilkår finner du på denne siden og i nedlastbare pdf lenger ned.

Fikk du flere prisalternativer i tilbudet, så bør du skrive på hvilket alternativ du bestiller, samt om du ønsker tidlig opprigg eller ikke. Tidspunkt for når gjestene ankommer må opplyses.  Har du ikke nevnt dette når du bestiller, så vil vi automatisk sette dette til 4 timer før angitt spilletid.

Vi vil også be om din eller firmaets adresse slik at vi får riktig adresse på ordrebekreftelsen.

Vi trenger også faktura opplysninger og kontaktpersonens navn (og telefonnummer) hvis dette ikke er oppgitt i tidligere e-post korrespondanse.  

Så raskt vi har alle detaljene på plass vil vi sende deg en ordrebekreftelse på e-post.
Har du ikke mottatt dette innen kort tid, må du sjekke ditt spamfilter.
Ordrebekreftelsens førsteside vil inneholde bestillings opplysningene som du har oppgitt til oss.

I tillegg er dette våre standard vilkår for alle oppdrag: 

ORDREBEKREFTELSENS ØVRIGE VILKÅR

Omfang
Ordrebekreftelsens vilkår regulerer rettighetene og pliktene til engasjerte og arrangør i forbindelse med ordrebekreftelsen. Soad AS har gitt engasjerte fullmakt til å gjennomføre ordrebekreftelsens bestilling. Selv om Soad AS ikke er direkte part under gjennomføringen så er Soad AS likevel ansvarlig for gjennomføring av ordrebekreftelsens innhold. Det er kun Soad AS som kan forhandle med arrangør om detaljene i ordrebekreftelsen.
 
1.1. Avbestillings gebyrer
Mer enn 8 uker til arrangementet, kr 4.000 i avbestillingsgebyr for oppdrag med DJ.
Mer enn 8 uker til arrangementet, kr 8.000 i avbestillingsgebyr for oppdrag med DJ og artist
(Merk at avbestillingsgebyr er kr 4.000 pr artist).
Mellom 8 til 4 uker igjen til arrangementet, avbestillingsgebyr på 50 % av total sum.
Mindre enn 4 uker igjen til arrangementet, avbestillingsgebyr på 100 % av total sum.
Uspesifiserte pakker har 100 % avbestillingsgebyr fra bestilling (det vil da stå uspesifisert pakke på ordrebekreftelsens forside).

1.1.2 Avbestillingsgebyrer ift Covid 19-a eller lignende virus
Ift Covid-19a eller lignende virus så er det særskilte avbestillingsvilkår.

Blir det totalforbud fra myndighetene mot gjennomføring av arrangementer så kan ordrebekreftelsen flyttes kostnadsfritt til annen dato en gang og inntil 1 år frem i tid. Må den flyttes flere ganger er det gebyr kr. 2.500 pr gang den flyttes. Ny dato må da settes innen 14 dager fra avbestilling foreligger, hvis ikke blir det fakturert avbestillingsgebyr ihht ordrebekreftelsen.

Hvis det ikke er totalforbud mot arrangement fra myndighetene, så er det arrangør sitt ansvar å tilpasse arrangementet i henhold til de retningslinjer som gjelder fra myndighetene.

Covid-19a eller lignende virus er ikke lenger å anse som force majeure, så ordinære avbestillingsvilkår er gjeldene hvis arrangør velger å ikke gjennomføre arrangementet.
 
1.2. Kostnad ekstra timer / Overtids kostnad for ekstra spilling 
Ekstra timer koster kr 1.500. pr time ved forhånds bestilling min.48 timer før arrangement.
Ekstra spilling ved overtid for DJ belastes kr 1.200,- pr påbegynte halvtime frem til kl. 03.00, og etter kl.03.00 belastes kr 1.500,- pr. påbegynte halvtime.
Ekstra spilling ved overtid for artister kr 2.000 pr sett á 30 min (pr artist).

1.3. Garanti
Vi garanterer at utstyret vi leverer virker, og at engasjerte kommer som avtalt i henhold til ordrebekreftelsens betingelser. Soad AS er ansvarlig for leveransen.

2.1. Mislighold /Erstatning / Klage på tjeneste / Heving  
Arrangør kan ikke gjøre fradrag eller fremsette motkrav i det totale vederlag, såfremt fradraget/motkravet ikke er skriftlig erkjent eller rettskraftig avgjort.

Ved arrangørs eller den engasjertes mislighold av denne ordrebekreftelse, så plikter denne å erstatte det direkte og dokumenterte økonomiske tap den engasjerte eller arrangør måtte lide. Erstatningen skal uansett begrenses til det totale vederlag som står på ordrebekreftelsens forside.

Dersom den engasjertes ankomst blir forsinket grunnet offentlig transportmiddel, trafikkuhell eller feil oppgitt adresse så er engasjerte ikke ansvarlig for tap som skyldes slik forsinkelse.

Dersom arrangør mener at engasjerte spiller feil musikk eller ikke overholder ordrebekreftelsens forpliktelser, så må det snarest og uten opphold meddeles engasjerte, slik at forholdet kan rettes opp umiddelbart.

Arrangør må sende e-post til Soad AS umiddelbart etter arrangementets slutt hvis det skal fremsettes motkrav eller hvis det skal klages på utført tjeneste. Og denne må være Soad AS i hende innen 3 virkedager etter arrangementet. Honoraret til engasjerte vil da ikke bli utbetalt hvis klagen fremsettes umiddelbart og innen 3 virkedager. Honoraret som er innbetalt av arrangør til Soad AS holdes tilbake inntil en eventuell tvist er løst.

Hvis Soad AS mener at arrangøren har ett krav vil det megles om tvisten. Hvis Soad AS mener at klagen er urimelig og arrangøren ikke besvarer vårt tilsvar innen 7 dager, så vil Soad AS utbetale honoraret og saken anses som løst.

Ved vesentlig mislighold av denne ordrebekreftelse så kan denne heves. I tillegg kan det kreves erstatning i henhold til ovennevnte. Både manglende betaling av hele eller deler av det totale vederlag og hel eller delvis avlysning av arrangement, er å anse som vesentlig mislighold av denne ordrebekreftelse.

2.2. Annet bortfall enn heving av denne ordrebekreftelse
Ved force majeure, slik som brann, landesorg, naturkatastrofe eller krig, bortfaller denne ordrebekreftelse uten at partene kan kreve oppfyllelse eller erstatning for det tap de måtte lide.

Videre kan den engasjerte la ordrebekreftelsen bortfalle ved legeattest ved sykdom eller ved innkalling til militær- eller siviltjeneste, uten at arrangør kan kreve oppfyllelse eller erstatning for det tap denne måtte lide. For øvrig kan den engasjerte la denne ordrebekreftelse bortfalle ved riksdekkende Radio- og TV-opptak, som ikke var kjent for den engasjerte på det tidspunkt ordrebekreftelsen ble inngått.
Soad AS vil da finne en erstatter for engasjerte og erstatte vedkommende.

Ved særskilte bestillinger av artister/merkenavn vil Soad AS i samråd med arrangør se på alternative løsninger for at arrangementet allikevel skal gå som planlagt.

2.3. Tidsplan / ekstra timer / opptreden
Hvis arrangørens tidsplan er forsinket, så forskyves ikke engasjerte sin opptreden tilsvarende. Da vil overtidssatser være gjeldende med mindre det er spesifisert som et eget punkt i ordrebekreftelsen. Hvis engasjerte blir bedt om å begynne før avtalt tidsplan gjelder overtidssatser, med mindre det er spesifisert som eget punkt i ordrebekreftelsen.

Tidspunktene i ordrebekreftelsen kan forskyves pluss/minus 1 time (i tidsrommet kl. 15-03) uten ekstra kostnad, men dette må meddeles skriftlig og senest 1 uke før arrangementsstart.

Forhåndsbestilling av ekstra timer må gjøres minimum 48 timer før arrangementsstart, ellers gjelder overtidssatser.

Uspesifiserte pakker kan ikke justere tidsrommet for spilletid. Det må særskilt avtales og belastes med gebyr kr. 500,- for endring av kontrakt.
 
2.4. Avgifter til rettighetshavere
Arrangør er ansvarlig for at TONO/GRAMO avgift innbetales til TONO/GRAMO. Dette gjelder kun ved offentlige arrangement og ikke lukkede private selskap. Les mer på www.tono.no

2.5. Arrangørens plikt
Det er arrangørens plikt å engasjere vakter under alle typer arrangementer, samt innhente politiets tillatelse der dette kreves.

Arrangøren plikter å påse at engasjertes utstyr under arrangementet ikke blir utsatt for tyveri, hærverk eller lignende. Dette gjelder også søl av alkohol, brus eller lign på utstyr.
Hvis det søles alkohol eller annen sukkerholdig drikke på utstyr så må arrangøren erstatte dette. Hvis det er pc, mac, ipad, mixer eller cd-spillere som blir sølt på så er det vanskelig å få dette helt rent, derfor må arrangøren sannsynligvis erstatte dette i sin helhet. Vask og rens av nedsølt utstyr (herunder også kabler) belastes med kr 750 pr påbegynte halvtime og vil bli etter fakturert. Engasjerte vil kontakte arrangøren på stedet slik at dette kan dokumenteres umiddelbart, eller det dokumenteres med bilder/video hvis arrangør ikke er tilgjengelig.

Det er arrangør som er erstatningsansvarlig for slike hendelser og som selv må kreve regress fra eventuelt utøver av hendelsen.

Utstyret til engasjerte er forsikret oppad til kr.100.000,-, hvor det er egenandel på
kr. 10.000,- hvis forsikring må benyttes.

Engasjerte kan avbryte/avlyse arrangementet hvis sikkerheten/pliktene ikke er ivaretatt.

Ved alle arrangementer så plikter arrangøren at det er strøm (16A) klart ved scene og ett bord til engasjerte sitt utstyr. Ved utendørs arrangementer så skal det alltid være tak over engasjerte og utstyret.
 
2.6. Bærehjelp 
På større oppdrag bør utstyr kunne trilles inn til lokalet eller scene rett inn fra gateplan eller heis hvis det er i en annen etasje. Hvis det på ordrebekreftelsens forside er angitt at det er nødvendig med bærehjelp, så må dette være myndige personer over 18 år som er edru og som kan hjelpe til med utstyr både inn i lokalet ved ankomst, og ut igjen ca. 30-45 minutter etter arrangementet. Prisen som er gitt på kontraktens forside forutsetter at X-antall bærehjelp stiller, hvis ikke tilkommer pristillegg på kr. 1.500,- pr bærehjelp.

2.7 Parkering
Parkering i store byer er alltid en utfordring og vi trenger å parkere nærmest mulig for av/pålessing av utstyr. Dette kan dessverre medføre parkeringsbøter som må dekkes av arrangør, spesielt i Oslo må man være oppmerksom på dette.

Parkeringskostnader og eventuelle bøter kommer alltid i tillegg og blir etter fakturert arrangøren.
 
2.8. Tilkoblinger av eksternt utstyr som kommer fra arrangør 
Hvis arrangør ønsker å koble til eget utstyr, slik som ekstra mikrofoner, instrumenter, iPad, pc eller lign, så må vi vite dette ved bestilling. Dette fordi våre pakkeløsninger inneholder det som vi trenger for å gjennomføre arrangementet ift bestillingens som er foretatt. Ved ekstra tilkoblinger så kreves det som regel ekstra utstyr, så derfor må vi vite hva som skal tilkobles min. 48 timer før arrangementet.

2.9. Tidlig opprigg av utstyr 
På ordrebekreftelsens forside vil det stå om dere har bestilt tidlig opprigg. Tidlig opprigg innebærer at dere får utstyret rigget opp før gjestene ankommer arrangementsstedet. Utstyret blir rigget opp på en lokasjon på arrangementsstedet og det kan benyttes egen spilleliste eller kablet mikrofon under velkomstdrikke/tale. Hvis tidlig opprigg bestilles så må gjestenes ankomst oppgis i bestillingen. Dette tidspunktet kan forskyves +/- 1 time kostnadsfritt i etterkant, men må endres senest 1 uke før arrangementet. Hvis ikke vil det tilfalle ekstrakostnader. Ønsker arrangøren at det skal rigges tidligere på dagen eller dagen før, eller tas lydprøver, gjennomgang av program og lignende, så tilkommer det ekstra kostnader.
 
2.10. Omrigg av utstyr 
I ordrebekreftelsens pris er det en forutsetning at det kun er vårt utstyr som skal rigges.
Har arrangøren eget utstyr som skal benyttes, så må arrangøren selv rigge dette ferdig.
 
Hvis vi allikevel må rigge andre sitt utstyr, så er det pristillegg kr 1.800,- pr påbegynte time pr rigger. Husk at rigging må planlegges ift tiden som vi har satt av til oppdraget og at slike hendelser da kan gå ut over spilletiden som er planlagt.

Hvis vårt utstyr plutselig krever omrigg eller flytting til annen plass enn der det først ble rigget til, så belastes arrangøren kr 3.500,- pr omrigg (gjelder grunnpakkeløsninger og ikke større arrangementer). Dette gjelder ikke hvis det er forhåndsavtalt at slik flytting skal skje og at dette er særskilt nevnt på ordrebekreftelsens forside. Omrigg som blir forhåndsbestilt min 48 timer før arrangementet koster kr 2.500,-.

Vi tar ikke ansvar for andre sitt utstyr, heller ikke hvis dette overbelastes, blir ødelagt eller lign. Det er arrangør som selv er erstatningsansvarlig for dette utstyret.
Vi anbefaler alltid at vårt utstyr blir benyttet for da gjelder også vår garanti.
 
2.11. Hotell / Mat / Drikke 
Hvis det på ordrebekreftelsens forside er satt opp at den/de engasjerte skal ha hotellrom så er det alltid hvert sitt hotellrom. De engasjerte kan ikke innlosjeres i felles soverom i hytte/leilighet/sovesal eller lign med andre ansatte/engasjerte/gjester fra arrangør uten at dette er særskilt avtalt. Alle overnattinger skal være inkl. frokost.

Hvis det på ordrebekreftelsens forside er angitt at hotell/overnatting skal dekkes av arrangør og arrangøren ikke har overholdt sine forpliktelser i ordrebekreftelsen, så vil dette medføre gebyr på kr 5.000,- pr engasjert/tekniker/rigger som skulle vært innlosjert på hotell.

Det vil også kunne tilkomme transportomkostninger t/r hotell – arrangementssted hvis hotellet er langt unna arrangementsstedet eller ved innlosjering på alternativt overnattingssted.

Engasjerte står fritt til å kansellere sin opptreden hvis pliktene til overnatting ikke overholdes.

Alle oppdrag med varighet over 5 timer skal i tillegg inneholde ett varmt måltid og alkoholfri drikke som minimum. Oppdrag over 10 timer skal inneholde 2 måltider hvorav et er varmt.

Hvis det på kontraktens forside er angitt at mat/drikke skal dekkes av arrangør og arrangøren ikke har overholdt sine forpliktelser ift kontrakten, så vil dette medføre ett gebyr på kr. 500,- pr måltid pr engasjert/tekniker/rigger. Dette blir etter fakturert uten ytterligere varsel.

3.1. Faktura / Betaling av honorar 
På alle arrangement skjer fakturering i forkant av oppdraget, slik at honoraret må innbetales av arrangør på forhånd via bank. Kun bedrifter kan søke om kreditt og det vil bli foretatt en kredittsjekk. Unntak er kun hvis annet er nevnt på ordrebekreftelsens forside.

Alle bestillinger faktureres med forfall 10 dager før arrangementet, og må være innbetalt Soad AS før arrangementets start. Unntak kun hvis annet er nevnt på ordrebekreftelsens forside.

Etterbestillinger, ekstrakostnader, overtid og parkeringskostnader blir fakturert i etterkant med forfall pr 10 dager.

Uspesifiserte pakker har forfall ved bestilling.

Engasjerte kan avbryte/avlyse arrangementet hvis fakturabetingelsene ikke er overholdt.
Er det avtalt at det skal betales kontant for oppdraget så gjøres dette til engasjerte ved opprigg eller oppstart av spilletiden, og skal aldri skje på slutten av spilletiden.
Vi foretrekker at all betaling skjer via bank.  

All fakturering skjer fra SOAD AS, Postboks 112,1401 Ski, Org.nr.998779871MVA.
Faktura sendes på e-post til arrangørens e-postadresse hvis annet ikke er nevnt ved bestilling og utstedelse av ordrebekreftelse. Hvis annen faktura adresse og/eller ressursnummer som må påføres så må det snarest etter utstedelse av ordrebekreftelse opplyses.

Faktura tilsendt i post og EHF belastes med faktura gebyr på kr 75,- pr. faktura.
Faktura med betalingsutsettelse i inntil 30 dager belastes med faktura gebyr på kr. 150,-.

Ved purring på ikke innbetalt faktura påløper ett purregebyr på kr.70,- ved utsendelse av purring. Det sendes en betalingsoppfordring noen dager etter forfall på opprinnelig faktura. Det utstedes kun 1. purring (Inkassovarsel) 14 dager etter opprinnelig forfall, og hvis faktura ikke betales innen den fristen, så blir faktura automatisk sendt vår samarbeidspartner for inkasso. Forsinkelsesrente for tiden 8,5% p.a. vil beregnes, samt inkassobyråets satser.

Hvis arrangør oppgir feil fakturerings- og firmaopplysninger som medfører at tilsendt faktura må krediteres, så vil det ikke bli gitt ytterligere utsatt betalingsfrist.

Og ved utstedelse av ny faktura så belastes arrangør med faktura gebyr på kr 350,-.
Rabatter er gitt under vilkår på at avtalt fakturabeløp betales til avtalt tid.

Går det mer enn 30 dager etter hovedforfall, så oppheves eventuelle rabatter som er gitt og oppdraget faktureres i sin helhet. Det vil si at rabatter angitt på ordrebekreftelsens forside bortfaller, og tilleggs faktura på rabattert beløp utstedes.
 
3.2. Merverdiavgift
Merverdiavgift til staten belastes arrangør der hoveddelen av leveransen til arrangementet skjer uten utøvende kunstnere (engasjerte DJ/Artist er utøvende kunstnere). I slike tilfeller vil MVA være spesifisert på kontraktens forside og avtalt med arrangøren på forhånd.

3.3. Tvister / Endringer av avtalen  
All tvister etter denne ordrebekreftelsen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger, skal denne avgjøres ved de alminnelige domstoler.
Partene vedtar forretningsstedet til Soad AS som sitt verneting.

Ved tvist så skal arrangør uansett, uten opphold betale faktura i henhold til ordrebekreftelsen som er utstedt. Uteblivelse av innbetaling på avtalt honorer er å anse som mislighold av kontrakt.  Se punkt 2.1 for flere opplysninger.

Enhver endring av denne ordrebekreftelsen skal skje skriftlig pr. e-post og er betinget av aksept fra Soad AS. Soad AS vil bekrefte alle endringer pr e-post eller med oppdatert ordrebekreftelse som sendes arrangør pr. e-post. Ved kort tid til arrangementet kan endringer tas på sms eller annen skriftlig plattform.

Disse vilkårene er sist oppdatert/revidert:               
20. November 2019: Samtlige vilkår er oppdatert.
31. August 2020: Vilkår 1.1 er oppdatert til nye satser. Og vilkår 1.1.2 er lagt til.
29. Juli 2021: Vilkår 1.1 er oppdatert med nye satser. Og vilkår 1.1.2 er endret.
10. August 2022: Vilkår  1.2 og 2.10 er oppdatert med nye satser.
10. August 2022: Vilkår 2.3 og 2.9 endret fra 48 timer før, til 1 uke før.

MERK:
Det vil alltid være de vilkår som står i eksisterende ordrebekreftelse som gjelder for deres oppdrag, men ved endring av den eksisterende ordrebekreftelsen så kan den oppdateres til nye vilkår. Alle endringer i en eventuell ny ordrebekreftelse vil være merket med gult, slik at det er lett å se endringer.
book dj,dj til bryllup, musikk julebord,musikk-til-julebord,julebordsmusikk,dj-julebord,book dj til bryllup,book dj til bryllupsfest,book dj til bryllupfesten,book dj,dj booking,mobildj,mobilt discotek,dj i bryllup,bryllupdj,bryllupsdj,bestill dj, bestill dj til bryllup,bestill dj til bryllupsfest,bestill dj til bryllupfesten,bestill dj,dj oslo,dj akershus,dj østfold,dj buskerud,dj vestfold,dj hedmark,oslo dj,booking dj,booking av dj,bestill dj til jubileum,book dj til jubileum,book bryllupsdj,bryllupsdj,dj bryllupsfest,bryllupsunderholdning,bryllupmusikk,bryllupsmusikk,musikk perfekt bryllup,perfekt bryllup,stemning i bryllup,lys i bryllup,lysdekor i bryllup,lyd i bryllup,taler i bryllup, discotek booking,dj booking,mobilt discotek,mobile discoteker,mobil discotek,mobildj,partytime,party dj,trenger bryllupsmusikk,trenger bryllupmusikk,mobil-dj-booking,mobil-dj,dj-booking,erfaren bryllupsdj,erfaren bryllupdj,god bryllupsdj,god bryllupdj, dj,oslodj,djoslo,djbooking,pro dj,prodj,pro-dj,pioneer prodj,denondj,partytime dj,party dj,partydj,book dj,bestill dj,den beste partymusikken,best party,best dj,dj formidler,dj formidling,bestdj,djlisten,dj for enhver anledning,musikk til bryllup,artister til bryllup,show i bryllup,saxofon i bryllup,saxofon og dj,sax og dj,saksofon i bryllup,dj,djs, bryllupsdj oslo,bryllupsdj akershus,bryllupsdj østfold,bryllupsdj buskerud,bryllupsdj vestfold,bryllupsdj hedmark,bryllupsdj telemark,bryllupsdj agder,bryllupsdj oppland, bryllupdj oslo,bryllupdj akershus,bryllupdj østfold,bryllupdj buskerud,bryllupdj vestfold,bryllupdj hedmark,bryllupdj telemark,bryllupdj agder,bryllupdj oppland,bestill dj til bryllup,bestill dj til firmafest,bestill dj til julebord,bestill dj til bursdag,bestill dj til karaokeparty,streetdjs0168,bestill dj til temafest,bestill dj til jubileum,Mobilt diskotek Mobilt discotek disco DJ booking firmafest bryllup julefest utleie PA utleie lydutstyr utleie lysutstyr,bestill dj til reunions,copyright partydjs.no,DJ booking, topp dansemusikk, leie mobilt diskotek, PA utleie,bestill dj til kick off,bestill dj til nyttårsball, bestill dj til nyttårsfest,bestill dj til skolefest,bestill videodj,bestill dj, dj booking, mobil dj, mobile discoteker,dj oslo, oslo dj,dj bryllup,mobil-dj,mobildj,julebord,booking,dj,vellykket,musikk,stemning,bryllupsdj,book dj, lei en dj til julebordet,lei en dj til firmafesten,lei en dj til bryllupet,lei en dj til skoleballet,lei en dj til skolefesten,lei en dj til russefesten,lei en dj til temafesten,lei en dj til bursdagen,lei en dj til reunions,lei en dj til kickoff,lei en dj til nyttårsfesten,lei en dj til nyttårsball,book-dj-til-julebord-bryllup-firmafest-bursdag-skolefest,book-dj-til/julebord,book-dj til/bryllup,book-dj-til/firmafest,book-dj-til/bursdag,book-dj-til/temafest,book-dj-til/russetreff,book-dj-til/kickoff,book-dj-til/dj-hotell-discotek-pub-nattklubb,book-dj-til/skolefest-skoleball-skoletreff-reunion,book-dj-til/kick-off-butikk-dj-jubileum-lansering-klassefest-teambuilding-konferanse,book-dj-til/bryllups-dj,best-dj,book-beste-dj,book-internasjonale-djs,pioneer-dj,professional-dj,dj-bryllupsmusikk,bryllupsmusikk-dj,dj-til/bryllupsfest,book-dj-til/bryllupsfesten-bryllupet-vennefesten-kirken,bryllupsdekorasjon,bryllupsbelysning, dj, mobil, mobile, booking, bryllup, bryllups, bryllupsdj, disco, jockey, mobiledj, party, julebord, fest, firmafest, bursdag, utested,Book DJs til Bryllup-Firmafest-Julebord-Bursdag-Karaoke-Temafest-Jubileum-Reunions-Kick off,Bestill DJs til Bryllup-Firmafest-Julebord-Bursdag-Karaoke-Temafest-Jubileum-Reunions-Kick off