PARTYDJS:
- Kontrakt tilsendt
- Oppmøte garanti
- Erfaren og profesjonell DJ
- Høy partyfaktor
- Høy stemning på dansegulvet
- Stort utvalg av musikk
BOOKING TLF: +47 95 76 76 46

Utleievilkår

Vi leier ut lyd- og lysutstyr fra vårt kontor og lager på Langhus i Ski kommune (2 mil syd for Oslo).

Du kan hente og levere utstyret tilbake selv, eller vi kan levere, montere og hente det hos deg.

Alle priser er oppgitt pr stk (hvis annet ikke er oppgitt), og er for 1 døgns leie og inkludert mva.

Hos oss kan du betale med kontanter, bankkort i bankterminal eller du kan få tilsent faktura (kredittsjekk).
Enkelte produkter har depositum hvis du ikke har leid hos oss tidligere. 
Skal du leie utstyr over flere dager, så kan du benytte følgende tabell for å beregne prisen.
Du tar da leieprisen for 1 døgn og ganger med antall dager i tabellen. Du får da din leiepris.
Eksempel ved leie i 5 dager: Leiesum på produkt 1 døgn er kr. 600,- x2,2 = kr. 1.320,- for 5 dagers leie.

Ta gjerne kontakt for å få satt sammen ett pakketilbud hvis du skal leie flere komponenter sammen.

UTLEIEVILKÅR PÅ TEKNISK UTSTYR


Utlevering / tilbakelevering
Leieutstyret utleveres fra kl. 15.00 første leiedag, og skal være oss i hende senest kl. 14.00 siste leiedag.

Retur av utstyr / skader /renhold m.m 
Utstyr skal leveres tilbake i samme stand som det ble hentet.
Leietaker er forpliktet til å erstatte alle skader/defekter som har oppstått på utstyret hvis feilen skyldes leietakers bruk/feil bruk, eller andre gjesters/artisters uansvarlige opptreden. Unntak ved teknisk svikt i utstyr som ikke skyldes leietaker eller selve bruken av utstyret (Verkstedet vil avgjøre dette).
 
Skader/defekter på utstyr vil bli fakturert etter våre timepriser for service (750 kr pr time),
pluss deler/verkstedmateriell. Hvis utstyret ikke lar seg reparere må dette erstattes av leietaker (da som regel inn-/gjenkjøpsverdien av utstyret).
 
Ved teknisk feil på Partydjs.no sitt utstyr kan ikke Partydjs.no holdes økonomisk ansvarlig ved eventuelle forsinkelser eller avlysning. Partydjs.no vil i disse tilfeller gjøre sitt beste for at arrangementet skal gjennomføres og vi har reserveløsninger som gjør at vi raskt kan få levert tilsvarende utstyr.
Leid utstyr som ikke virker, må varsles FØR arrangementets start på vår telefon. 

Leietaker vil stå økonomisk ansvarlig for skader på utstyr som følge av feil på strøm ved at utstyret er koblet til dimmere eller lign. 
 
Leietaker må levere leid utstyr i rengjort stand (slik det var da det ble leid).
Ved vask av utstyr i etterkant av leieforhold pga dårlig rulling av kabler, nullstilling av utstyr og lignende påløper kr 680,- pr time. Ved reparasjoner som må utføres av utstyrs- produsenter/importør faktureres deres timesatser, pluss frakt/transport til/fra verksted.

Forsikring 
Leietaker står ansvarlig for forsikring av utstyret fra avreise fra Partydjs.no sitt lager og til det er returnert uavhengig av hvem som transporterer utstyret (unntak hvis partydjs.no leverer/henter).
 
Leietaker plikter å påse at leid utstyr ikke blir utsatt for tyveri, hærverk eller lignende. Hvis så skulle skje, så er leietaker erstatningsansvarlig. Utstyret er forsikret for tyveri, og det vil det påløpe egenandel inntil kr. 10.000,-. Ved skade på leid utstyr så er leietaker erstatningsansvarlig, da dette vanligvis ikke dekkes av forsikringen (kan vurderes av forsikringsselskap). Utstyret må være innelåst og alle vinduer forsvarlig lukket for at forsikring skal være gyldig. Utstyret må oppbevares innendørs (ikke i bil), og ikke stå synlig fra vinduer.
 
Betaling
Leie og depositum betales på forskudd eller ved avhenting om ikke annet er avtalt på kontraktens forside.

All fakturering skjer gjennom SOAD AS, Postboks 112,1401 Ski, Org.nr. 998 779 871 MVA.

Hvis andre betalingsløsninger enn nevnt på forsiden av kontrakten skal benyttes så må dette avtales skriftlig før leieperioden er påbegynt. Partydjs.no vil uten nærmere varsel drive inn sine krav via inkasso om det skulle forekomme mislighold av avtalt betaling. Partydjs.no vil også uten forvarsel forbeholde seg retten til å hente utstyr midt i leieperioden om det skulle forekomme mislighold av leiebetingelser eller betalingsbetingelser.

Ved purring på ikke innbetalt faktura påløper ett gebyr på kr.70,- ved utsendelse av purring.
Dette skjer automatisk 14. dager etter forfall. Etter 2.gangs purring blir faktura automatisk sendt vår samarbeidspartner for inkasso, og partydjs.no vil hente inn utleid utstyr uten forvarsel.
 
Merverdiavgift til staten belastes leietaker ved utleie av teknisk utstyr, og teknikk der hoveddelen av arrangementet skjer uten DJ/Artist. I slike tilfeller vil dette være spesifisert i kontraktens forside og avtalt med leietaker på forhånd.
 
Manglende innbetaling av honorar eller manglende retur av kontrakt tilsier ikke at oppdraget automatisk bortfaller. All bestilling/avbestilling skal bekreftes av partydjs.no pr. e-post til leietaker.

Hvis arrangørens tidsplan er forsinket, så forskyves ikke engasjerte sin opptreden tilsvarende, da vil overtidssatser være gjeldende med mindre det er spesifisert eget punkt i kontrakten.
 
Klage på leid utstyr
Leietaker kan ikke gjøre fradrag eller fremsette motkrav i det totale vederlag, såfremt fradraget / motkravet ikke er skriftlig erkjent eller rettskraftig avgjort.
 
Leietaker må sende e-post umiddelbart etter ett arrangement eller når en feil oppdages, hvis det skal fremsettes motkrav eller det skal klages på leid utstyr eller utført tjeneste fra partydjs.no.
 
Leid utstyr som ikke virker, må varsles FØR arrangementets start på vår telefon. 
 
Fremleie / besiktigelse av utleid utstyr 
Fremleie er ikke tillatt. Leietager kan innhente skriftlig tillatelse fra Partydjs.no i spesielle tilfeller, ellers skal leietakers navn (juridisk ansvarlig) fremkomme på kontraktens forside. Partydjs.no kan når som helst (også på kort varsel) komme og besiktige utleid utstyr på oppgitt utleiested.
 
Skade på personer / andre gjenstander
Partydjs.no har ikke ansvar for hørselsskader eller andre helseskader som kan oppstå ved bruk av leieobjektene. Partydjs.no har ikke ansvar for skader på materiell eller personer som følge av feil bruk av utstyr, eller feilmontering. Partydjs.no anbefaler at leietaker tegner egen forsikring for arrangement.
 
Vakter / Tillatelse fra Politiet, Off.myndighet, Grunneier m.m.
Det er leietaker sin plikt å engasjere vakter under store arrangementer, samt innhente politiets tillatelse.
Det er også leietaker sin plikt å innhente tillatelse fra andre off. myndigheter og grunneier.
 
Utstyr som blir beslaglagt av Politiet, Off.myndighet, Grunneier m.m. er leietaker sitt ansvar.
Hvis partydjs.no må hente slikt utstyr hos ovennevnte vil det bli fakturert ihht gjeldene timesatser for transport/henting, samt kostnader for frembringelse av dokumenter som dokumenterer at utstyret tilhører partydjs.no.
 
Leietaker er erstatningsansvarlig hvis ovennevnte beslaglegger utstyr og ikke vil utlevere dette.
Leietaker er erstatningsansvarlig for utstyrets fulle verdi hvis forsikring ikke dekker skaden/hendelsen.
Hvis forsikring skulle dekke hendelsen vil leietaker være ansvarlig for egenandel fra forsikringsselskap.
 
Engasjerte kan avbryte/avlyse opptreden hvis sikkerheten på arrangementet ikke er godt nok ivaretatt for engasjerte/artister/utstyr/teknikk.

Tono avgift og andre avgifter
Leietaker er ansvarlig for at TONO avgift innbetales til TONO.
Dette gjelder kun ved offentlige arrangement og ikke lukkede private selskap.
 
Leietaker er også ansvarlig for eventuelle andre avgifter ifb med arrangementet og andres rettigheter.

Mislighold / Erstatning / Heving av denne kontrakt
Hvis partydjs.no misligholder denne kontrakten plikter partydjs.no å erstatte det direkte og dokumenterte økonomiske tap leietaker måtte lide. Erstatningen skal uansett begrense seg til det totale vederlag (altså leiesummen i denne kontrakten).
 
Ved leietakers mislighold av denne kontrakt plikter denne å erstatte det økonomiske tap partydjs.no måtte lide. Erstatningen skal uansett begrenses til det totale vederlag (altså leiesummen i denne kontrakten).
 
Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan denne heves. I tillegg kan det kreves erstatning i henhold til ovennevnte. Både manglende betaling av hele eller deler av det totale vederlag (leiesummen i denne kontrakt) og hel eller delvis avlysning av leieforhold/arrangement, er å anse som vesentlig mislighold av denne kontrakt.
 
All tvister etter denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal denne avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar forretningsstedet til partydjs.no som sitt verneting.
 
Annet bortfall enn heving av kontrakten
Ved force majeure, slik som brann, landesorg, naturkatastrofe eller krig, bortfaller denne kontrakt uten at partene kan kreve oppfyllelse eller erstatning for det tap de måtte lide. Det vil da være skriftlig og/eller muntlig kommunikasjon mellom partydjs.no og leietaker (så fremt dette er teknisk mulig).
 
Endringer av kontrakt
Enhver endring av denne kontrakten skal skje skriftlig og er betinget av aksept fra partydjs.no.
Endringer i kontrakten kan iverksettes på bakgrunn av skriftlig korrespondanse pr e-post, men skal være bekreftet av partene.
 
Manglende innbetaling av honorar eller manglende retur av kontrakt tilsier ikke at oppdraget automatisk bortfaller. All bestilling/avbestilling skal bekreftes av partydjs.no pr. e-post til leietaker/arrangør.
 
VÅR VAKTTELEFON: +47 95 76 76 46

Tilleggsvilkår hvis PartyDjs.no leverer/henter utstyr:

Strøm/festeanordninger i tak, rigg m.m.
Partydjs.no har ikke ansvar for strøm- og festeanordninger for lyd og lys i leietakers lokaler eller bruksområde. Leietaker plikter å skaffe til strøm som avtalt og vil stå økonomisk ansvarlig for skader på utstyr som følge av feil på strøm. Partydjs.no vil heller ikke frastå fra hele eller deler av avtalt honorar som følge av strømbrudd/strømfeil som fører til pauser eller avlysning i arrangement.
 
Leietaker står også ansvarlig for at det blir skaffet til veie festeanordninger som er godkjent for den last som partydjs.no oppgir som behov for utstyr i henhold til gjeldende bestemmelser om hengende last over hodet til publikum.
 
Partydjs.no anbefaler at leietaker tegner egen forsikring for arrangement.

Parkering/Transport 
Leietaker er ansvarlig for at det skaffes parkering for partydjs.no sine lastebiler/biler i umiddelbar nærhet til arrangementet. Det må også legges til rette for at det er ankomst frem til arrangementssted for den type bil vi bruker. Alle parkeringsavgifter som påløper under et arrangement/eller ved levering/henting i ett utleieforhold blir fakturert kunden i etterkant. Herunder også eventuelle parkeringsgebyr pga lang vei til/fra anvist parkering og arrangementssted.
 
Ved havari på partydjs.no sine kjøretøy kan ikke partydjs.no holdes økonomisk ansvarlig om dette skulle medføre forsinkelser, da dette er utenfor partydjs.no sin kontroll (alle våre biler er av nyere dato og i bra teknisk stand).
 
Kost og losji 
Leietaker står ansvarlig for å skaffe mat og drikke til alle partydjs.no sine teknikere/djs/artister/crew. Det skal være konstant tilgang på drikke og minimum tre ordinære måltider daglig (varm middag).
Ved behov for overnatting skal leietaker ordne enkeltrom til hver enkelt ansatt fra partydjs.no i umiddelbar nærhet til arrangementet. Dette vil være nevnt på kontraktens forside. 
 
Bærehjelp
Ved behov for bærehjelp vil dette stå på kontraktens forside.
Leietager har da ansvar for at det avtalte antall bære- og riggehjelp møter i tide og er i tilfredsstillende fysisk og psykisk stand til å gjøre jobben de blir satt til. Partydjs.no forbeholder seg retten til å underkjenne og dimmitere bærehjelp om vi føler at de ikke er skikket for jobben. Det er da leietagers ansvar å skaffe folk som er skikket jobben. Det er bare ansvarlig prosjektleder/tekniker fra Partydjs.no som kan dimmitere bærehjelp. Det vil bli etter fakturert kr 1.500.- for hver uteblitt bærehjelp. All bærehjelp må være over 18 år og kunne løfte tungt uten å være til fare for seg selv eller andre. Partydjs.no vil ikke frastå fra hele eller deler av avtalt honorar som følge av forsinkelser grunnet uteblitt bærehjelp. Partydjs.no står heller ikke ansvarlig for skader på bære- eller riggehjelp.

Utleievilkår

Betalingsvilkår

Levering/henting

book dj,dj til bryllup, musikk julebord,musikk-til-julebord,julebordsmusikk,dj-julebord,book dj til bryllup,book dj til bryllupsfest,book dj til bryllupfesten,book dj,dj booking,mobildj,mobilt discotek,dj i bryllup,bryllupdj,bryllupsdj,bestill dj, bestill dj til bryllup,bestill dj til bryllupsfest,bestill dj til bryllupfesten,bestill dj,dj oslo,dj akershus,dj østfold,dj buskerud,dj vestfold,dj hedmark,oslo dj,booking dj,booking av dj,bestill dj til jubileum,book dj til jubileum,book bryllupsdj,bryllupsdj,dj bryllupsfest,bryllupsunderholdning,bryllupmusikk,bryllupsmusikk,musikk perfekt bryllup,perfekt bryllup,stemning i bryllup,lys i bryllup,lysdekor i bryllup,lyd i bryllup,taler i bryllup, discotek booking,dj booking,mobilt discotek,mobile discoteker,mobil discotek,mobildj,partytime,party dj,trenger bryllupsmusikk,trenger bryllupmusikk,mobil-dj-booking,mobil-dj,dj-booking,erfaren bryllupsdj,erfaren bryllupdj,god bryllupsdj,god bryllupdj, dj,oslodj,djoslo,djbooking,pro dj,prodj,pro-dj,pioneer prodj,denondj,partytime dj,party dj,partydj,book dj,bestill dj,den beste partymusikken,best party,best dj,dj formidler,dj formidling,bestdj,djlisten,dj for enhver anledning,musikk til bryllup,artister til bryllup,show i bryllup,saxofon i bryllup,saxofon og dj,sax og dj,saksofon i bryllup,dj,djs, bryllupsdj oslo,bryllupsdj akershus,bryllupsdj østfold,bryllupsdj buskerud,bryllupsdj vestfold,bryllupsdj hedmark,bryllupsdj telemark,bryllupsdj agder,bryllupsdj oppland, bryllupdj oslo,bryllupdj akershus,bryllupdj østfold,bryllupdj buskerud,bryllupdj vestfold,bryllupdj hedmark,bryllupdj telemark,bryllupdj agder,bryllupdj oppland,bestill dj til bryllup,bestill dj til firmafest,bestill dj til julebord,bestill dj til bursdag,bestill dj til karaokeparty,streetdjs0168,bestill dj til temafest,bestill dj til jubileum,Mobilt diskotek Mobilt discotek disco DJ booking firmafest bryllup julefest utleie PA utleie lydutstyr utleie lysutstyr,bestill dj til reunions,copyright partydjs.no,DJ booking, topp dansemusikk, leie mobilt diskotek, PA utleie,bestill dj til kick off,bestill dj til nyttårsball, bestill dj til nyttårsfest,bestill dj til skolefest,bestill videodj,bestill dj, dj booking, mobil dj, mobile discoteker,dj oslo, oslo dj,dj bryllup,mobil-dj,mobildj,julebord,booking,dj,vellykket,musikk,stemning,bryllupsdj,book dj, lei en dj til julebordet,lei en dj til firmafesten,lei en dj til bryllupet,lei en dj til skoleballet,lei en dj til skolefesten,lei en dj til russefesten,lei en dj til temafesten,lei en dj til bursdagen,lei en dj til reunions,lei en dj til kickoff,lei en dj til nyttårsfesten,lei en dj til nyttårsball,book-dj-til-julebord-bryllup-firmafest-bursdag-skolefest,book-dj-til/julebord,book-dj til/bryllup,book-dj-til/firmafest,book-dj-til/bursdag,book-dj-til/temafest,book-dj-til/russetreff,book-dj-til/kickoff,book-dj-til/dj-hotell-discotek-pub-nattklubb,book-dj-til/skolefest-skoleball-skoletreff-reunion,book-dj-til/kick-off-butikk-dj-jubileum-lansering-klassefest-teambuilding-konferanse,book-dj-til/bryllups-dj,best-dj,book-beste-dj,book-internasjonale-djs,pioneer-dj,professional-dj,dj-bryllupsmusikk,bryllupsmusikk-dj,dj-til/bryllupsfest,book-dj-til/bryllupsfesten-bryllupet-vennefesten-kirken,bryllupsdekorasjon,bryllupsbelysning, dj, mobil, mobile, booking, bryllup, bryllups, bryllupsdj, disco, jockey, mobiledj, party, julebord, fest, firmafest, bursdag, utested,Book DJs til Bryllup-Firmafest-Julebord-Bursdag-Karaoke-Temafest-Jubileum-Reunions-Kick off,Bestill DJs til Bryllup-Firmafest-Julebord-Bursdag-Karaoke-Temafest-Jubileum-Reunions-Kick off